Financiën

Decretale kosteloosheid

Enkele schooljaren geleden werd in alle basisscholen de decretale kosteloosheid van wat nodig is om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken gerealiseerd. In dat verband heeft de Vlaamse Regering een lijst opgesteld van materialen die de basisscholen kosteloos ter beschikking moeten stellen.

Onze school verbindt zich ertoe alle materialen die op die lijst voorkomen kosteloos aan te bieden aan de leerlingen.

Dit betekent concreet dat schrijfgerei, tekengerei, een passer, een rekentoestel (voor de hogere klassen), mappen, schriften, vulpen, werkboeken,… door de school worden aangekocht. Dat materiaal blijft op school en is er ter beschikking van de leerlingen. De leerlingen die dat wensen, mogen op school hun persoonlijke vulpen gebruiken.

Wanneer de leerlingen voor het maken van huistaken of voor de studie bepaalde materialen thuis nodig hebben (bv. een passer, rekentoestel,…) wordt dit meegegeven naar huis.

Voor het overige wordt aan de ouders gevraagd om thuis een minimum aan schrijfgerei te voorzien voor het maken van de huistaken. Voor kinderen die gewoonlijk hun huistaken in de naschoolse opvang maken, wordt dit schrijfgerei best meegegeven in de boekentas.

Het aanschaffen van een boekentas, een pennenzakje, kaftpapier en een zwempak blijft ten laste van de ouders.

Maximumfactuur

Voor activiteiten en materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen (bv. toneelbezoek, zwemmen, sportdagen, schoolreis, theater) geldt per schooljaar een maximumfactuur.

Ingevolge een aanpassing van sommige basisbedragen en een indexering bedraagt het bedrag van de maximumfactuur voor dit schooljaar:

  • 4€5 euro voor twee- en driejarige kleuters
  • €45 euro voor vierjarige kleuters
  • €45 euro voor vijfjarige kleuters
  • €90 euro voor leerlingen lager onderwijs

Wij vragen bij het begin van het eerste, het tweede en het derde trimester aan de ouders een voorschot. Tijdens het derde trimester krijgt u dan een overzicht van alle activiteiten, met vermelding van de werkelijke kostprijs van elke activiteit.

Wanneer de werkelijke kostprijs lager is dan de maximumfactuur, wordt het verschil terugbetaald.

Wanneer de werkelijke kostprijs hoger is dan de maximumfactuur, wordt het verschil door de school ten laste genomen. Op die wijze wordt de maximumfactuur strikt gerespecteerd.
Voor KK0 en KK1 worden de activiteiten waar een kostprijs is verbonden tweemaandelijks gefactureerd.

Volgende voorschotten zijn van toepassing :

Kleuterklas of leerjaar Bedrag maximumfactuur Voorschot trimester 1 Voorschot trimester 2 Trimester 3
KK0 + KK1 €45 Tweemaandelijkse factuur Tweemaandelijkse factuur Afrekening
KK2 €45 €10 €10 Afrekening
KK3 €45 €20 €10 Afrekening
Lagere school €90 €40 €20 Afrekening

Vallen echter niet onder de maximumfactuur: een gym t-shirt en een badmuts. Die materialen kunnen aangekocht worden aan kostprijs.

Voor openluchtklassen geldt ook een maximumfactuur van 440 euro per leerling voor de gehele duur van het basisonderwijs.

Wat onze school betreft, vallen hieronder:

  • de vriendjesklassen voor de eerste graad (max. €80)
  • de bosklassen voor de tweede graad (max. €130)
  • de zeeklassen voor de derde graad (max. €280)

De maximumfactuur wordt door onze school dus ruimschoots gerespecteerd.

Reftertoelage

’s Middags blijven de meeste kinderen van onze school in de refter eten. Voor deze middagactiviteit wordt heel wat personeel ingezet.

Om dit te bekostigen wordt een bijdrage van €7,50 per trimester gevraagd voor elk kind dat gewoonlijk of regelmatig op school blijft eten.

Overige kosten

Ten slotte is er een laatste categorie van materialen en diensten die noch onder de kosteloosheid, noch onder een maximumfactuur vallen:

  • warme maaltijden
  • drankjes
  • vrijblijvend aangeboden tijdschriften en vakantieboeken

De kosten die hiervoor aangerekend worden zijn in verhouding tot de geleverde prestaties

Uitstappen

Tijdens het schooljaar 2019-2020 zullen de eerste en de tweede graad op meerdaagse uitstap gaan.

Het eerste en het tweede leerjaar gaan op vriendjesklassen, een tweedaagse uitstap met één overnachting. De prijs van het verblijf bedraagt maximum €80 (te betalen in twee schijven).

Het derde en het vierde leerjaar gaan op bosklassen, een driedaagse uitstap met twee overnachtingen. De prijs van het verblijf bedraagt maximum €130 (te betalen in twee schijven).

Tijdens het schooljaar 2020-2021 organiseren we voor de leerlingen van de derde graad zeeklassen in Sint-Idesbald, een vijfdaagse uitstap met vier overnachtingen. De prijs van het verblijf bedraagt maximum €230 (te betalen in twee schijven en een afrekening).

Voor deze meerdaagse uitstappen vragen wij een afzonderlijke toestemming aan de ouders. Wij streven ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan deze uitstappen. Leerlingen die niet deelnemen dienen op school aanwezig te zijn.

Bestelling en facturatie

Bij het begin van elk trimester krijgt ieder kind een bestellijst mee, waarop u de gewenste zaken aanduidt. Drankkaarten kunnen nadien nog verkregen worden in de klas. Deze worden aangerekend op de volgende factuur. Per kind wordt per trimester een factuur opgemaakt die u door overschrijving vereffent via uw financiële instelling.

Warme maaltijden

Voor de warme maaltijden ontvangt u een maandelijkse factuur. De prijs voor een warme maaltijd ?bedraagt voor een kleuter €3,20 en voor een leerling van de lagere school €3,60.

Wekelijkse fruitdag

Onze wekelijkse fruitdag is op donderdag. Omdat we vanwege de overheid kunnen rekenen op subsidiëring kunnen we de kinderen iedere week een stuk fruit aanbieden voor €3 per trimester. Indien u hieraan niet wenst deel te nemen, vragen wij u om dit te melden aan de directie. Wij vragen u dan om iedere donderdag zelf een stuk fruit mee te geven met uw kind. Zonder tegenbericht rekenen wij €3 per trimester aan voor de wekelijkse fruitdag.

Drankverkoop

Drankkaarten (bruikbaar voor alle dranken, ook voor soep) zijn te koop aan ?6?per kaart en worden verrekend via de trimestriële factuur. Contant betalen is niet mogelijk!

Elk drankje kost 0,50 cent. Kraantjeswater is gratis.

Drankkaarten van de vorige schooljaren kunnen ook nog gebruikt worden.

Uw kind krijgt de volle kaart ter controle mee naar huis.

Opmerking

Het schoolbestuur wil principieel onafhankelijk zijn van commerciële sponsoring en reclame. Binnen de schoolmuren wordt bijgevolg geen reclame gevoerd.

Financiële draagkracht

Voor ouders waarvan de financiële draagkracht beperkt is, kan een regeling worden getroffen. We gaan er immers van uit dat ieder kind aan alle klas- en schoolactiviteiten moet kunnen deelnemen. Ouders die menen in dat geval te verkeren, nemen contact op met de directie.

Schooltoeslag

De schooltoeslag vervangt de schooltoelage vanaf schooljaar 2019-2020. Ouders kunnen vanaf september 2019 de schooltoeslag ontvangen via hun uitbetaler van het Groeipakket. Ouders die in Vlaanderen wonen zullen vanaf 2019-2020 hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen.

Meer kan je lezen op de website: www.groeipakket.be

 


×