Getuigschrift

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen.? Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad een getuigschrift uitreiken dat aangeeft welke doelen de leerling wel heeft bereikt.

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

14.1 Procedure voor het uitreiken van het getuigschrift

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet-ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:

de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

de evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
de gegevens uit het LVS;
de resultaten van de interdiocesane proeven;
gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling;
het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de
leerling;
de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte en de zelfsturing die hij /zij toont.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

14.2 Beroepsprocedure

  1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
  2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden overhandigd.

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

  1. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
  2. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.
  3. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief een beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur :

Wilfried Van Vaerenbergh

Sint-Jorisschool

Tiensesteenweg 4

3390 Tielt-Winge

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
  • het verzoekschrift bevat het voorwerp van het beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken gevoegd worden.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. De beroepscommissie, die het beroep behandelt, bestaat uit personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn( interne leden) en personen

die dat niet zijn(externe leden). Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.? Er is een gelijk aantal interne als externe leden.? Het schoolbestuur duidt de voorzitter aan onder de externe leden.

De ouders en eventueel de leden van de klassenraad worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen door de beroepscommissie gehoord. De ouders kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verplaatsen ?bij gewettigde reden of overmacht. In de brief met de uitnodiging wordt vermeld wie de leden van de beroepscommissie zijn.?? Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte,? overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

Bij stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe leden gelijk zijn.? Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen, ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen, ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie ?aan de ouders ter kennis gebracht.

14.3 De BASO-fiche voor het zesde leerjaar

Alle leerlingen van het zesde leerjaar krijgen op het einde van het schooljaar een BASO-fiche die dient te worden bezorgd aan de nieuwe school. Dit? document bevat informatie over de schoolloopbaan van uw kind die nuttig kan zijn voor de nieuwe school. Op deze manier willen we samen met de nieuwe school zorgen voor een vlotte start in het secundair onderwijs en het zorgbeleid vanuit de basisschool verderzetten.

De BASO-fiche wordt ingevuld door het schoolteam, de leerling en de ouders. De ouders bezorgen deze BASO-fiche aan de nieuwe school.

 


×