Opvoedingsproject

OPVOEDINGSPROJECT

Het opvoedingsproject van de Sint-Jorisschool steunt op vier pijlers. We leggen de klemtoon op een harmonische en totale ontwikkeling van het kind.  Daarnaast willen we oog hebben voor de ontwikkelingskansen voor en het welbevinden van álle leerlingen, met hun eigen mogelijkheden en noden. We vinden het bovendien belangrijk dat onze school een positief en veilig ontwikkelingsklimaat biedt met een dynamisch schoolteam en een open communicatie tussen schoolteam, ouders en leerlingen. Als  katholieke dialoogschool werken we vanuit een christelijke inspiratie, waarbij zorg wordt besteed aan een eigentijdse en uitnodigende geloofsopvoeding

1.Een harmonische en totale ontwikkeling van het kind

 • Uitgaande van de voorgeschreven eindtermen en ontwikkelingsdoelen wordt gewaakt over de kwaliteit van het onderwijs als stevige basis voor het verdere leren en leven. Een harmonische ontwikkeling van de totale persoon is hierbij belangrijk: “leren” doe je met je hoofd maar ook met je handen en met je hart.
 • Naast het kwaliteitsvol onderwijzen van schoolse kennis en vaardigheden, is er aandacht voor de sociale, creatieve en gezonde ontwikkeling van het kind, voor het leren kennen van en het omgaan met de natuur en de evoluerende technieken.
 • Leren is ook een sociaal gebeuren: we leren door en met elkaar, zelfs over de klassen heen. De leerkrachten en de leerlingen krijgen zo de kans om zorg te dragen voor zichzelf, voor elkaar en voor de wereld rondom ons. Op die wijze wordt gestreefd naar het verfijnen van sociale vaardigheden en het groeien tot zelfstandigheid.

2.Ontwikkelingskansen voor en het welbevinden van álle leerlingen

 • Aandacht voor, herkenning en erkenning van alle leerlingen vanuit een brede en gedeelde zorg is noodzakelijk. Op school en in de klas wordt rekening gehouden met de persoonlijkheid, de eigen mogelijkheden en noden van elke leerling. Zo wordt gestreefd naar maximale ontplooiingskansen voor iedereen.
 • Bijzondere aandacht wordt besteed aan kinderen met nood aan meer of specifieke hulp. Het is immers belangrijk dat elk kind zich goed voelt op school en plezier kan beleven aan het leren.

3. Een veilig ontwikkelingsklimaat met een dynamisch schoolteam en een open communicatie

 • We willen kracht halen uit een zorg-dragen voor elkaar, een goede samenwerking en een open communicatie tussen schoolteam, ouders en leerlingen. Een positieve en dynamische sfeer in het “school-draagvlak” van directie, leerkrachten, leerlingen en ouders werkt immers stimulerend voor iedereen. Die samenwerking, inspraak en open communicatie manifesteert zich ook in het leven buiten de schoolmuren. Zo wordt de zorg voor kwaliteitsvol onderwijs en ieders welbevinden samen gedragen.
 • We willen ook een veilig en geborgen ontwikkelingsklimaat scheppen, met duidelijke afspraken en regels. Respect voor ieders eigenheid en verdraagzaamheid tegenover elkaar zijn in onze school basisvoorwaarden om zichzelf te kunnen zijn. In dit kader is het onder meer belangrijk dat  kinderen en ouders  hun eigen specifieke gezinsvorm erkend voelen doorheen het dagdagelijkse schoolleven.

4. Christelijke inspiratie

 • Vanuit een christelijke inspiratie worden de leerlingen een aantal fundamentele levenswaarden aangereikt in het dagelijkse schoolleven. We vinden het als school belangrijk om de christelijke waarden voor te leven en om de leerlingen kansen te bieden deze ook zelf te beleven.
 • Het opvoedingsproject van de Sint-Jorisschool is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.
  Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen,  van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

Het schoolteam ziet het als zijn opdracht dit opvoedingsproject samen met de ouders en de leerlingen waar te maken, ten bate van het geluk van de aan onze school toevertrouwde kinderen.

Als school hebben wij daarnaast de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding te voorzien.  We hebben aandacht voor de vier begeleidingsdomeinen( onderwijsloopbaan,  leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg).

 

 


×