Tevredenheidsenquête 2016-2017

Beste ouders,

In oktober hielden wij een enquête om uw tevredenheid te peilen rond een aantal aspecten van de werking van zowel school als ouderraad. Op deze pagina delen we de belangrijkste bevindingen met u.

Over het algemeen zijn de beoordelingen positief. Het doet ons plezier dat 93% van de ouders onze school aan andere ouders aanbevelen. Dit neemt echter niet weg dat er punten zijn waaraan we verder moeten blijven werken. We beseffen ook dat beoordelingen per klas of individueel sterk kunnen verschillen en dat een aspect dat algemeen goed scoort toch bij bepaalde ouders een (eerder) negatieve notering krijgt. De enquête moet gezien worden als een indicatie voor de algemene werking en zal niet altijd specifieke problemen voor een individu of kleine groep duidelijk kunnen maken.

Vandaar de warme oproep aan alle ouders om bij problemen zeker niet met vragen of opmerkingen te blijven zitten. Spreek in eerste instantie de leerkracht of zorgleerkracht aan. Indien u het gevoel krijgt hiermee niet verder te geraken, kaart dit dan aan bij de directie. Indien gewenst kan u een probleem ook steeds aankaarten of aftoetsen via de ouderraad van de school.

Met vriendelijke groeten,

Meester Marc


Deelnemers aan de enquête
Algemene beoordeling van de kernwerking van de school
Betrokkenheid tussen school, ouders en leerlingen
Infrastructuur, veiligheid en hygiëne
Naschoolse en buitenschoolse activiteiten
Werking en activiteiten van de ouderraad


Deelnemers aan de enquête en uitleg bij de resultaten
Deelnemers tabel

 

Deelnemers grafiek

 

 • 119 ouders hebben de enquête ingevuld waarvan 107 alle vragen, dus voldoende aantallen om een relevant beeld te geven
 • Er is ook een goede spreiding over alle klassen heen, het instapklasje heeft minder leerlingen dus het lagere aantal is ook daar normaal
 • Niet alle ouders hebben alle vragen ingevuld, alleen de ingevulde vragen werden meegeteld (answered vs skipped)
 • Onderstaande tabellen geven de scores mee in aantallen, gemiddelde en in %
 • De bijhorende grafieken geven de scores visueel weer tussen 0 (totaal niet akkoord) en 4 (helemaal akkoord). Aan ‘Geen mening/Niet van toepassing’ wordt geen tevredenheidscore toegekend (vandaar de schaal op 4 en niet op 5).

Terug naar boven


Algemene beoordeling van de kernwerking van de school
Kernwerking

 

Kernwerking grafiek

 

 • De school biedt initiatie Frans aan vanaf de derde kleuterklas.We gebruiken hiervoor de methode “Oh là, là” die naadloos aansluit bij de methode “En Action” die in het vijfde en het zesde leerjaar wordt gebruikt. De leerkrachten die initiatie Frans geven, volgden hiervoor extra nascholing. Volgens de gegevens in ons outputdossier zijn onze leerlingen goed voorbereid voor het vak Frans naar het secundair onderwijs toe.
 • In onze school werken we met het viersporenbeleid.

 

Terug naar boven


Betrokkenheid tussen school, ouders en leerlingen
Betrokkenheid tabel

 

Betrokkenheid grafiek

 

 • In onze kleuterschool zijn er in de eerste en de tweede kleuterklas twee individuele oudercontacten. In de derde kleuterklas zijn er drie individuele oudercontacten.  De lagere school telt vijf rapporten waar zowel cognitieve vaardigheden als attitudes aan bod komen. We hebben vijf oudercontacten in het eerste leerjaar en drie oudercontacten van het tweede tot het zesde leerjaar. Er vinden ook kind-gesprekken plaats tussen leerkracht en leerling of leerling en zorgco.
  Er worden regelmatig MDO-gesprekken (samen met CLB, ouders, therapeuten, zorgcoördinator en leerkrachten) gepland voor kinderen die extra zorg vragen.  Als ouders vragen hebben of zich zorgen maken omtrent hun kind, kunnen de juf, zorgcoördinator of eventueel de directeur altijd aangesproken worden. Dit kan voor of na schooltijd, via mail of telefoon of via een nota in de agenda van de kinderen…
  De leerlingen/kleuters van onze school worden (driemaal per jaar) uitgebreid besproken aan de hand van een klasscreening en via klasbesprekingen zodat we pro-actief kunnen optreden waar nodig.  Er gebeurt bijna dagelijks een opvolging van de leerlingen in informele gesprekken tussen leerkracht, zorgco en directie.
 • Dat  93 % van de ouders de school wil aanbevelen aan andere ouders vinden we natuurlijk super !!

Terug naar boven


Infrastructuur, veiligheid en hygiëne
Infrastructuur tabel

 

Infrastructuur grafiek

 

 • De toiletten op school worden dagelijks gepoetst.
 • We proberen als school een evenwicht te vinden voor de leerkrachten wat lesgeven, toezicht houden en pauze betreft. Enkele jaren geleden werden er reeds extra toezichten aan de opdracht van onze leerkrachten toegevoegd.
 • De warme maaltijden worden besteld bij een traiteur.  We hebben gekozen voor deze traiteur omwille van de variatie in het aanbod. Ouders kunnen de allergenen raadplegen op de website van de traiteur.   De menu’s worden tijdig doorgegeven en ouders kunnen hun kind inschrijven voor een gewenste dag.

Terug naar boven


 Naschoolse en buitenschoolse activiteiten
Naschools tabel

 

Naschools grafiek

Terug naar boven


Werking en activiteiten van de ouderraad

1. Werking

Ouderraad werking tabel

 

Ouderraad werking grafiek

 

 • Positieve scores waarbij vooral het belang van de ouderraad binnen de school onderstreept wordt en ook de appreciatie dat opbrengsten uit activiteiten steeds goed besteed worden.
 • We blijven wel aandacht hebben voor die mensen waarvoor de werking nog steeds onduidelijk blijft. Hiervoor verwijzen we nogmaals naar de info-avonden bij het begin van elk schooljaar en de informatie op de website waarbij ook per klas ouders (met contactgegevens) aangeduid zijn die u steeds mag contacteren voor meer uitleg.
 • Inspraak op het beleid betekent niet dat alle wensen ingewilligd kunnen worden maar wel dat de meningen van ouders gehoord worden en waar mogelijk mee in de beleidsvorming worden meegenomen.

2. Activiteiten

Ouderraad activiteiten tabel

 

Ouderraad activiteiten grafiek

 

 • Er blijkt geen duidelijke activiteit waarvoor iedereen warm loopt, wat begrijpelijk is in deze drukke tijden met overvolle kalenders
 • Ook de eerder inhoudelijk gerichte activiteiten zoals info-avonden in de klassen of met een externe spreker vinden geen grote meerderheid
 • We blijven inzetten op laagdrempelige opbrengstactiviteiten zoals de wafel- en fruitverkoop met af en toe een sociale activiteit zoals het recente carnavalsfeest met kaas & wijn

Terug naar boven


 


×