Visietekst –anti-pestbeleid

Anti-Pestbeleid van onze school

Plagen is vooral een spel en het gebeurt vaak tussen vrienden. Het spel gaat om te kijken of je creatief kan reageren en dat waardeer je.

Pesten is herhaaldelijk uitoefenen van lichamelijke en/of geestelijke mishandeling door één of meerdere personen op één persoon, die niet in staat is zich te verdedigen.

Om pestgedrag te voorkomen, moeten we als team opteren om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt.

Pesten voorkomen en preventief werken

Een door iedereen gedragen visie met één definitie van (cyber)pesten vormt de basis van het antipestbeleid.
Alle personeelsleden , leerlingen en ouders worden regelmatig geïnformeerd.
Onze school wil een heldere communicatie rond pesten.
De school werkt een heel jaar aan pesten,  doorheen alle leergebieden als het nodig is.  De schoolaanpak verbindt consequenties aan wie zich niet aan de regels houdt maar is niet enkel bestraffend.  

Een warm en verbindend schoolklimaat met welbevinden als centraal gegeven om pesten te voorkomen.

We geloven en vertrouwen onvoorwaardelijk in elke leerling.
Leerlingen, ouders, schoolteam ,externe partners …iedereen werkt samen en denkt mee.
Ook als het “spannend” wordt , blijven we inzetten op de verbinding.
De directeur is de spilfiguur om het belang van een warm en verbindend schoolklimaat te faciliteren.

We streven er naar dat iedereen zich goed voelt op school en roepen (cyber)pesten een HALT toe.  HOE doen we dat ?

Werken aan een positief klasklimaat

Dit helpt zeker en vast om probleemsituaties te voorkomen. Als de leerlingen zich goed in hun vel voelen, zich veilig en verbonden voelen met elkaar en in hun omgeving een oprechte betrokkenheid ervaren, stijgt het welbevinden en duiken er ook minder problemen op.  De teamleden van de school zijn relatiebekwaam.
Dankzij dit warm klasklimaat kan er gepraat worden over gevoelens, strubbelingen en problemen.  De school gaat systematisch na wat de impact is van haar beleid voor het welbevinden. Door dit onderlinge vertrouwen en de wederzijdse zorg voor elkaar kunnen problemen heel snel in de kiem gesmoord worden.

  • Maken van klasafspraken, gedragscode opstellen
  • Regelmatig houden van formele en informele gesprekken over dagdagelijkse situaties. (groepsgesprekken – individuele gesprekken – …)
  • Inspelen op actualiteit (vredesweek, antipestweek, …)
  • Babbelspel, eigenwijsjes, Cas en Lisa in de kleuterschool, geweldloze communicatie van Sterren aan de hemel,  huis vol gevoelens…
  • Stiltemomenten aanbieden in de klas.

Werken aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het verwerven van een gevoelstaal.

Sociale vaardigheden kunnen in tal van omstandigheden hun nut bewijzen en spelen een belangrijke rol in het voorkomen en oplossen van conflicten en pesterijen. Door dit vakoverschrijdend aan te bieden en te werken met klasoverschrijdende momenten willen we het samenhorigheidsgevoel verhogen.
We doen in de lagere school vriendjesklassen in de eerste graad,  bosklassen in de tweede graad en zeeklassen in de derde graad.    We organiseren deze activiteiten in het begin van het schooljaar.
Door te werken aan de persoonsgebonden ontwikkelvelden binnen ZILL, proberen we als team om ook te werken aan de ontwikkeling van de gevoelstaal bij onze leerlingen.

Internetetiquette opstellen.

Een ander fenomeen uit onze samenleving waar bijna elke school mee geconfronteerd wordt, is cyberpesten. Ook onze school ontsnapt hier niet aan. Daarom vinden we het ook belangrijk om tijd te maken voor dit aspect van pesten. Leerlingen worden geïnformeerd over de wetgeving van cyberpesten, krijgen een kijk op de impact die cyberpesten kan hebben op hun leefwereld. Ze krijgen ook een aantal kapstokken aangeboden om zich hiertegen te beschermen.
We bieden een sessie rond cyberpesten voorkomen aan en betrekken hier ook de ouders bij een info-moment.     Deze problematiek zit ook in het MEGA-project.

Inrichting speelplaats

Met beperkte mogelijkheden proberen we toch om de speelplaats in te richten zodat  er verschillende activiteiten kunnen plaats vinden.
We werken aan de uitbouw van de speelplaats en besteden hieraan de nodige aandacht , zodat ook op deze manier preventief kan gewerkt worden aan de pestproblematiek.. we maakten reeds een speelheuvel in de kleuterschool, een klimmuur in de lagere school, er zijn zitcilinders,  speelmodules,  fietsjes in de kleuterschool, speelplaatskoffers en een duidelijke speelplaatsverdeling.
We proberen ook te werken aan de vergroening van de speelplaatsen.   Het openhouden van een spelletjesklas, het inschakelen van speelplaatskoffers, de banner met de keuzemogelijkheden “wat spelen we vandaag ?”.
We werken aan conflictbemiddeling , gedaan door leerlingen ( conflixers), het inrichten van babbelplaats om conflicten op te lossen in de lagere school, met de daarbij horende illustraties van jakhals en giraf.
Er wordt ook een time-out zone voorzien in de opsplitsklas van het eerste leerjaar .Leerlingen die zich niet kunnen houden aan gemaakte afspraken kunnen even “afkoelen” en reflecteren over hun gedrag. Nadien kan er, indien nodig, een gesprek volgen met de desbetreffende leerkracht of de zorgco.
In de klassen hangen klasafspraken op met pictogrammen.
Het woord STOP krijgt de nodige aandacht.

1) Aanpak van het pestgedrag.

Indien het pesten toch niet kan vermeden worden en het wordt gemeld of opgemerkt, kan er samen met de klas of school gewerkt worden aan het aanpakken van dit probleem. Naast de pesters en de gepeste leerlingen zijn er immers ook andere leerlingen bij betrokken en ondervindt de klas ook de nadelige gevolgen hiervan. Onze school kiest voor maatregelen die het vertrouwen tussen de betrokkenen en hun omgeving herstellen en versterken.
Het bewaken van dat veilig klasklimaat is een topprioriteit.
Hierbij wordt volgend stappenplan in acht genomen:

  • Signaleren van het pestprobleem.

Wanneer er een pestprobleem wordt gesignaleerd, wordt dit door de betrokken leerkracht onmiddellijk opgevolgd. Dit hoeft daarom niet de klastitularis te zijn. De leerling kan zich ook wenden tot een vertrouwenspersoon of tot een leerkracht die hij vertrouwt en bij wie hij zich veilig voelt.  Het ganse team wordt van het pestprobleem op de hoogte gebracht.
Deze opvolging gebeurt door o.a. gesprekken te houden met de betrokken kinderen. Er wordt ook aan de ouders gevraagd om zeer alert te zijn en een pestprobleem zeer snel te signaleren.
De school noteert (registreert) elk pestprobleem om beter te kunnen opvolgen.    Het schoolteam heeft ook aandacht voor de bredere kijk op (cyber)pesten, zoals tussen leraar en leerlingen of binnen het schoolteam.

  • Opstellen van een pestcontract.

Indien het pesten blijft duren, wordt er een contract opgemaakt in de klas met afspraken waar de kinderen zich moeten aan houden.
De school zoekt naar oplossingen.    (Gele of rode kaartjes… )  Dit wordt ook onmiddellijk gesignaleerd aan de ouders van het “slachtoffer” als ook aan de ouders van de leerling die het pestgedrag stelt.

  • Opvolging

Op regelmatige tijdstippen worden de pester en de gepeste samengeroepen om te zien hoe de situatie verloopt.

  • Gesprek met ouders en CLB

Indien het een hardnekkig probleem blijkt te zijn, zullen de ouders geïnformeerd worden en uitgenodigd worden voor een gesprek op school. Als blijkt dat de tussenkomst van het CLB vereist is, zullen ook zij een volwaardige gesprekspartner zijn.

2) Materialen

Onze school beschikt over heel wat ondersteunend materiaal naar klaswerking toe.  Dit zowel op kleuter als op niveau van het lager. Deze bevinden zich in de leraarskamer en kunnen ten allen tijde door iedereen geraadpleegd worden.
We nemen ook deel aan de nationale anti-pestweek (begin februari) met de daarbij horende materialen.

En verder … ?

De school biedt zelf of via partners ondersteuning aan voor leerlingen die kampen met een gebrek aan sociaal-emotionele vaardigheden.
De zorgcoördinator is altijd beschikbaar om individuele gesprekjes te houden met de leerlingen wanneer ze er nood aan hebben.   Uit deze gesprekken krijgt de school zicht op wat ze eventueel met haar teamleden zal moeten bijsturen in haar beleid.

 

 

 

 


×