Financiën

Enkele schooljaren geleden werd in alle basisscholen de decretale kosteloosheid van wat nodig is om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken gerealiseerd. In dat verband heeft de Vlaamse Regering een lijst opgesteld van materialen die de basisscholen  kosteloos ter beschikking moeten stellen. Onze school verbindt zich ertoe alle materialen die op die lijst voorkomen kosteloos aan te bieden aan de leerlingen. Dit betekent concreet dat schrijfgerei, tekengerei, een passer, een calculator (voor de hogere klassen), mappen, schriften, vulpen, werkboeken,… door de school worden aangekocht. Dat materiaal blijft op school en is er ter beschikking van de leerlingen. De leerlingen die dat wensen, mogen op school wel hun persoonlijke vulpen gebruiken.
Voor het maken van huiswerk wordt aan de ouders gevraagd om thuis een minimum aan schrijfgerei te voorzien. Voor kinderen die gewoonlijk hun huistaken tijdens de naschoolse opvang maken, wordt dit schrijfgerei het best meegegeven in de boekentas. Het aanschaffen van een boekentas, een pennenzakje, kaftpapier en een zwempak blijft ten laste van de ouders.

Daarnaast is een maximumfactuur van toepassing op activiteiten en materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen (bv. toneelbezoek, zwemmen, sportdagen, schoolreis, theater,…). Omwille van een aanpassing van de basisbedragen door de overheid bedraagt de maximumfactuur voor volgend schooljaar: 45 euro voor  kleuters en 90 euro voor leerlingen lager onderwijs.

Bij het begin van het eerste en  het tweede trimester wordt door de ouders telkens een voorschot betaald. Tijdens het derde trimester krijgt u dan een overzicht van alle activiteiten, met vermelding van de werkelijke kostprijs van elke activiteit en een afrekening.  De afrekening is het verschil tussen de werkelijke kostprijs en de voorschotten die al betaald zijn.  De werkelijke kostprijs kan  lager zijn dan het bedrag van de maximumfactuur.  Wanneer de werkelijke kostprijs hoger is dan het bedrag van de maximumfactuur, wordt het verschil door de school ten laste genomen.

Voor KK0 en KK1 worden de activiteiten waaraan een kostprijs is verbonden tweemaandelijks gefactureerd.

Op die wijze wordt de maximumfactuur strikt gerespecteerd.  Volgende voorschotten zijn van toepassing :

 

Kleuterklas of leerjaar Bedrag maximumfactuur Voorschot trimester 1 Voorschot trimester 2 Trimester 3
KK0 +KK1 45 euro Tweemaandelijkse factuur Tweemaandelijkse factuur Tweemaandelijkse factuur
KK2 45 euro 10 euro 10 euro Afrekening
KK3 45 euro 20 euro 10 euro Afrekening
Lagere school 90 euro 40 euro 10 euro Afrekening

Vallen echter niet onder de maximumfactuur: een gym T-shirt en een badmuts. Die materialen kunnen in de school aangekocht worden aan kostprijs.
Een T-shirt kost 9 euro en een badmuts 1.30 euro.

Voor meerdaagse uitstappen geldt ook een maximumfactuur van 445 euro per leerling voor de gehele duur van het basisonderwijs. Wat onze school betreft, vallen hieronder: de vriendjesklassen voor de eerste graad (max. 80 euro), de bosklassen voor de tweede graad (max. 130 euro) en de zeeklassen voor de derde graad (max. 235 euro). De maximumfactuur wordt door onze school dus strikt gerespecteerd.

Ten slotte is er een laatste categorie van materialen en diensten die noch onder de kosteloosheid, noch onder een maximumfactuur vallen: warme maaltijden, drankjes  en vrijblijvend aangeboden tijdschriften en vakantieboeken. De kosten die hiervoor aangerekend worden zijn in verhouding tot de geleverde prestatie.

’s Middags blijven de meeste kinderen van onze school in de refter eten. Voor deze middagactiviteit wordt heel wat personeel ingezet.

Om dit te bekostigen wordt een vergoeding van 0,16 euro per kind per dag gevraagd.  In de praktijk komt dit neer op 7,50 euro per trimester per kind.     

 Praktisch:                                                           

Tijdens het schooljaar 2020-2021 organiseren we voor het vijfde en het zesde leerjaar zeeklassen in Sint-Idesbald.    Dit is een vijfdaagse uitstap met vier overnachtingen. De prijs van het verblijf bedraagt maximum 235 euro (te betalen in twee schijven : een voorschot en een afrekening).

De afrekening is het verschil tussen de werkelijke kostprijs en het voorschot dat al betaald is.

Tijdens het schooljaar 2021 -2022 gaan het eerste en het tweede leerjaar  op vriendjesklassen .   Dit is een tweedaagse uitstap met één overnachting.  De prijs hiervoor bedraagt maximaal 80 euro . (Te betalen in twee schijven :   een voorschot en een afrekening). Het derde en het vierde leerjaar gaan tijdens het schooljaar 2021-2022 op bosklassen, een driedaagse uitstap met twee overnachtingen. De prijs van het verblijf bedraagt maximum 130  euro (te betalen in twee schijven : een voorschot en een afrekening).

Voor deze meerdaagse uitstappen vragen wij een afzonderlijke toestemming aan de ouders. Wij streven ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan deze uitstappen. Leerlingen die niet deelnemen dienen op school aanwezig te zijn.

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen.  Als ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren,  dienen zij dit vooraf aan de school te melden.   Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.  Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op school aanwezig te zijn.

Bij het begin van elk trimester krijgt ieder kind een bestellijst mee, waarop u de gewenste zaken aanduidt. Drankkaarten kunnen nadien nog verkregen worden in de klas. Deze worden aangerekend op de volgende factuur.  Per kind wordt per trimester een factuur opgemaakt die u door overschrijving vereffent via uw financiële instelling.                            Voor de warme maaltijden ontvangt u een maandelijkse factuur. De prijs voor een warme maaltijd  bedraagt voor een kleuter € 3,50 en voor een leerling van de lagere school € 4.

Onze wekelijkse fruitdag is op donderdag. Omdat we vanwege de overheid kunnen rekenen op subsidiëring, kunnen we de kinderen iedere week een stuk fruit aanbieden voor 3 euro per trimester.  Indien u hieraan niet wenst deel te nemen, vragen wij u om dit te melden aan de directie. Wij vragen u dan om iedere donderdag zelf een stuk fruit mee te geven met uw kind. Zonder tegenbericht rekenen wij 3 euro aan voor elk trimester voor de wekelijkse fruitdag.

Regeling voor drankverkoop in de school:

Drankkaarten (bruikbaar voor bruiswater, melk en ook voor soep ) zijn te koop aan 6 euro per kaart en worden verrekend via de trimestriële factuur. Contant betalen is niet mogelijk!  Elk drankje kost 0,50 cent.   Kraantjeswater is gratis.

Drankkaarten van de vorige schooljaren kunnen ook nog gebruikt worden.

Uw kind krijgt de volle kaart ter controle mee naar huis.

 Opmerking

Het schoolbestuur wil principieel onafhankelijk zijn van commerciële sponsoring en reclame.    Binnen de schoolmuren wordt bijgevolg geen reclame gevoerd.

 Financiële draagkracht 

Voor ouders waarvan de financiële draagkracht beperkt is, kan een regeling worden getroffen.   We gaan er immers van uit dat ieder kind aan alle klas- en schoolactiviteiten moet kunnen deelnemen. Ouders die menen in dat geval te verkeren, nemen contact op met de directie.  We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Schooltoeslag

De schooltoeslag vervangt de schooltoelage vanaf schooljaar 2019-2020.  Ouders kunnen vanaf september 2019 de schooltoeslag ontvangen via hun uitbetaler van het Groeipakket.   Ouders die in Vlaanderen wonen zullen vanaf 2019-2020 hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen.

Meer kan je lezen op de website  :  www.groeipakket.be

 

 


×