Financiën

Enkele schooljaren geleden werd in alle basisscholen de decretale kosteloosheid van wat nodig is om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken gerealiseerd. In dat verband heeft de Vlaamse Regering een lijst opgesteld van materialen die de basisscholen  kosteloos ter beschikking moeten stellen. Onze school verbindt zich ertoe alle materialen die op die lijst voorkomen kosteloos aan te bieden aan de leerlingen. Dit betekent concreet dat schrijfgerei, tekengerei, een passer, een calculator (voor de hogere klassen), mappen, schriften, vulpen, werkboeken,… door de school worden aangekocht. Dat materiaal blijft op school en is er ter beschikking van de leerlingen. De leerlingen die dat wensen, mogen op school wel hun persoonlijke vulpen gebruiken.
Voor het maken van huiswerk wordt aan de ouders gevraagd om thuis een minimum aan schrijfgerei te voorzien. Voor kinderen die gewoonlijk hun huistaken tijdens de naschoolse opvang maken, wordt dit schrijfgerei het best meegegeven in de boekentas. Het aanschaffen van een boekentas, een pennenzakje, kaftpapier en een zwempak blijft ten laste van de ouders.

Daarnaast is een maximumfactuur van toepassing op activiteiten en materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen (bv. toneelbezoek, zwemmen, sportdagen, schoolreis, theater,…). Omwille van een aanpassing van de basisbedragen door de overheid bedraagt de maximumfactuur voor volgend schooljaar: 50 euro voor  kleuters en 95 euro voor leerlingen lager onderwijs.

Vallen echter niet onder de maximumfactuur: een gym T-shirt en een badmuts. Die materialen kunnen in de school aangekocht worden aan kostprijs.
Een T-shirt kost 9 euro en een badmuts 2.50 euro.

Voor meerdaagse uitstappen geldt ook een maximumfactuur van 480 euro per leerling voor de gehele duur van het basisonderwijs. Wat onze school betreft, vallen hieronder: de vriendjesklassen voor de eerste graad (max. 80 euro), de bosklassen voor de tweede graad (max. 140 euro) en de zeeklassen voor de derde graad (max. 260 euro). De maximumfactuur wordt door onze school dus strikt gerespecteerd.

Voor deze meerdaagse uitstappen vragen wij een afzonderlijke toestemming aan de ouders. Wij streven ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan deze uitstappen. Leerlingen die niet deelnemen dienen op school aanwezig te zijn.

Ten slotte is er een laatste categorie van materialen en diensten die noch onder de kosteloosheid, noch onder een maximumfactuur vallen: warme maaltijden, drankjes  en vrijblijvend aangeboden tijdschriften en vakantieboeken. De kosten die hiervoor aangerekend worden zijn in verhouding tot de geleverde prestatie.

’s Middags blijven de meeste kinderen van onze school in de refter eten. Voor deze middagactiviteit wordt heel wat personeel ingezet.

Om dit te bekostigen wordt een vergoeding van 0,16 euro per kind per dag gevraagd.  In de praktijk komt dit neer op 4,50 euro per 2 maanden per kind.     

 Praktisch:                                                           

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen.  Als ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren,  dienen zij dit vooraf aan de school te melden.   Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.  Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op school aanwezig te zijn.

Bij het begin van elk trimester krijgt ieder kind een bestellijst mee, waarop u de gewenste zaken aanduidt. Drankkaarten kunnen nadien nog verkregen worden in de klas. Deze worden aangerekend op de volgende factuur.  Per kind wordt per trimester een factuur opgemaakt die u door overschrijving vereffent via uw financiële instelling.                            Voor de warme maaltijden ontvangt u een maandelijkse factuur. De prijs voor een warme maaltijd  bedraagt voor een kleuter € 3,50 en voor een leerling van de lagere school € 4.

Onze wekelijkse fruitdag is op donderdag. Omdat we vanwege de overheid kunnen rekenen op subsidiëring, kunnen we de kinderen iedere week een stuk fruit aanbieden.  Indien u hieraan niet wenst deel te nemen, vragen wij u om dit te melden aan de directie. Wij vragen u dan om iedere donderdag zelf een stuk fruit mee te geven met uw kind. Zonder tegenbericht rekenen wij 1.70 euro aan (tweemaandelijkse factuur).

Regeling voor drankverkoop in de school:

Drankkaarten (bruikbaar voor bruiswater, melk en ook voor soep ) zijn te koop aan 7 euro per kaart en worden verrekend via de trimestriële factuur. Contant betalen is niet mogelijk!  Elk drankje kost 0,58 cent.   Kraantjeswater is gratis. De drankkaarten kunnen besteld worden via de website: menu-warme maaltijd.

Drankkaarten van de vorige schooljaren kunnen ook nog gebruikt worden.

Uw kind krijgt de volle kaart ter controle mee naar huis.

 Opmerking

Het schoolbestuur wil principieel onafhankelijk zijn van commerciële sponsoring en reclame. Binnen de schoolmuren wordt bijgevolg geen reclame gevoerd.

 Financiële draagkracht 

Voor ouders waarvan de financiële draagkracht beperkt is, kan een regeling worden getroffen. We gaan er immers van uit dat ieder kind aan alle klas- en schoolactiviteiten moet kunnen deelnemen. Ouders die menen in dat geval te verkeren, nemen contact op met de directie. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Schooltoeslag

Ouders kunnen hun schooltoeslag ontvangen via hun uitbetaler van het Groeipakket. Ouders die in Vlaanderen wonen, moeten hun schooltoeslag niet meer aanvragen.

Meer kan je lezen op de website: www.groeipakket.be

 

 


×