Orde- en tuchtmaatregelen

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om slechts in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

Begeleidende maatregelen

Wanneer een leerling de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met de ouders  en eventueel met de leerling  een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee de leerling helpen om tot een gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn:

 • Een gesprek
 • Een time-out

De leerling kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan hij even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met de leerling besproken.

 • Een begeleidingsplan

Hierin leggen we samen met de ouders en de leerling een aantal afspraken vast waarop de leerling zich meer zal focussen. De leerling krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar hij dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met de leerling opgevolgd.

Op herstel gerichte maatregelen

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:

 • een herstelgesprek tussen de betrokkenen;
 • een herstelgesprek op het niveau van de leerlingengroep;
 • een bemiddelingsgesprek.

Ordemaatregelen

We hopen dat we het orde- en tuchtreglement, als middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren, weinig of nooit zullen moeten toepassen.

Wanneer uw kind toch de goede werking van de school zou hinderen of het lesverloop zou storen, kan er een ordemaatregel worden genomen of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging,
 • een specifieke opdracht,
 • een strafwerk,
 • een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie.

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elke leerkracht van de school in samenspraak met de directie. Tegen een  ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Voor kinderen die regelmatig het voorwerp zijn van een ordemaatregel, wordt in overleg met de ouders en het CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van het kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Bewarende maatregelen en tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een risico of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen,  kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur een leerling preventief schorsen.   Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt per aangetekende brief  en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling.  De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen.   Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden,  indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen de eerste periode kan worden afgerond.De directeur motiveert deze beslissing. De regelgeving voorziet niet dat ouders in beroep kunnen gaan tegen een preventieve schorsing.  Het gaat hier immers om een bewarende maatregel om de situatie “leefbaar” te houden of om te onderzoeken of de leerling een tuchtsanctie moet krijgen.

Mogelijke tuchtmaatregelen

– een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen.
– een definitieve uitsluiting.

Wat is een tijdelijke uitsluiting?

Een tuchtsanctie is een uitzonderlijke maatregel die ten aanzien van een  leerling in het lager onderwijs kan gehanteerd worden. Bij een tijdelijke uitsluiting kan de leerling de lessen of de activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen.

Hoe lang duurt de tijdelijke uitsluiting?

Deze duurt minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen.

Wanneer gaat de tijdelijke uitsluiting in?

 1. De directeur wint het advies in van de klassenraad.
 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon( een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders of de leerling) worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging wordt minstens vijf dagen vooraf bezorgd aan  de ouders. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verplaatsen bij gewettigde reden of overmacht.  De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
 3. Intussen hebben de ouders en eventueel een vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
 4. De tijdelijke uitsluiting moet in verhouding zijn tot de ernst van de feiten.
 5. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd.

Wat is een definitieve uitsluiting?

Een definitieve uitsluiting is een uitzonderlijke tuchtsanctie die inhoudt dat de leerling uit de school wordt uitgeschreven op het ogenblik dat de leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand na de schriftelijke kennisgeving van de definitieve uitsluiting.  In deze maand zijn de vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen.   De leerling mag de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen.

Wanneer gaat de definitieve uitsluiting in?

Zelfde regeling als bij een tijdelijke uitsluiting maar de klassenraad wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

 

 

 

12.4.2.6 Beroepsprocedure bij een definitieve uitsluiting

 

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders per aangetekende brief een beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur :

De heer Wilfried Van Vaerenbergh

Sint-Jorisschool

Tiensesteenweg 4

3390 Tielt-Winge

 

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van het beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken gevoegd worden.

 

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. De beroepscommissie, die het beroep behandelt, is samengesteld uit personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn (interne leden) en personen die dat niet zijn (externe leden). Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. Er is een gelijk aantal interne als externe leden. Het is mogelijk om een gesprek te verplaatsen bij gewettigde reden of overmacht. Het schoolbestuur duidt de voorzitter aan onder de externe leden. De samenstelling van de beroepscommissie blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.  Voor de zitting kunnen de ouders het tuchtdossier opnieuw inkijken.

De ouders en eventueel de leden van de klassenraad worden binnen tien dagen ( zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen gehoord door de beroepscommissie. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verplaatsen bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn.   De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

Bij stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe leden gelijk zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen, ofwel vernietigen, ofwel het beroep

gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

 1. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

 

12.4.2.7 Opvang op school in geval van een preventieve schorsing en een tijdelijke of definitieve uitsluiting

 

Wanneer de leerling tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, dient hij in principe op school aanwezig te zijn, maar neemt hij geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van de leerling niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt per aangetekende brief en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is de leerling in principe op school aanwezig, maar neemt hij geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van de leerling niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt per aangetekende brief en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders.

 

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur weigeren om de betrokken leerling terug in te schrijven.

 

 


×